หน่วยนโยบายและแผน งานบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาคารอานันทมหิดล ชั้น 6
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 02-256-4451, 02-256-4492